ALGEMENE VOORWAARDEN YNFORMUS B.V. (VERSIE JUNI 2023)

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ynformus B.V. h.o.n.v. Durocan, gevestigd te Eindhoven aan de Palingstraat 13 (5615PL), hierna aangeduid als ‘Durocan’. Durocan staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51699532.

Algemene bepalingen:

Artikel 1 Algemeen/definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ynformus B.V. h.o.n.v. Durocan, gevestigd te Eindhoven aan de Palingstraat 13 (5615 PL), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51699532, alsmede haar rechtsopvolgers onder bijzondere en/of algemene titel en alle met haar of met haar rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen.
2. Opdrachtgever: degene aan wie Durocan enige Offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een Overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.
3. Offerte/Aanbieding: het door Durocan opgestelde document waarin een vrijblijvend aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst wordt gedaan en eventueel de uitvoering daarvan wordt gespecificeerd.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst c.q. opdracht die tussen Durocan en de Opdrachtgever tot stand komt conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Durocan uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de uitvoering van de Overeenkomst dienstig kunnen zijn.
6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
7. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan Durocan ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Durocan vervaardigde zaken, waaronder documenten.
8. Producten: alle zaken, alsmede diensten, die het onderwerp zijn van een Aanbieding en Overeenkomst(en) tot het verrichten van leveringen door Opdrachtnemer;
9. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Durocan en de Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten van Durocan, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op uit de Overeenkomst voortgekomen deel- of, vervolgopdrachten en verdere (rechts)handelingen van Durocan met, voor of jegens de Opdrachtgever en op alle buitencontractuele relaties tussen de Opdrachtgever en Durocan, zoals onrechtmatige daad.
3. Durocan is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde door Durocan worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken en zijn in dat geval slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Durocan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Durocan en de Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
6. Indien Durocan niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Durocan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
7. Daar waar in deze Algemene voorwaarden een bepaling uitdrukkelijk ziet op de situatie waarin de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal in deze bepaling de Opdrachtgever worden aangeduid met de term “natuurlijk persoon”.

Artikel 3 Offertes, prijsopgaven, prijzen en tarieven

1. De door Durocan gemaakte Offertes c.q. prijsopgaven, hoe ook genaamd, zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen.
2. Een samengestelde Offerte c.q. prijsopgave verplicht Durocan niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
3. Durocan kan niet aan haar Offerte c.q. prijsopgave worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Offerte c.q. prijsopgave dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes c.q. prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. De in Offertes c.q. prijsopgaven vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven, en zijn gesteld in euro’s, tenzij anders is bepaald.
6. De vermelde prijzen en tarieven zijn voor zover niet uitdrukkelijk gespecificeerd exclusief eventuele kosten, zoals administratiekosten en/of declaraties van ingeschakelde derden.
7. De Opdrachtgever staat jegens Durocan in voor de juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde stukken en gegevens die Durocan nodig heeft voor het maken van een Offerte c.q. prijsopgave of de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de Offerte of de prijsopgave is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Durocan het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Durocan (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, heeft Durocan het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de Opdrachtgever rekening te brengen.
9. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is de natuurlijk persoon bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de natuurlijk persoon niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Durocan heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Durocan ervan uitgaan dat de natuurlijk persoon met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
10. Indien Durocan heeft aangenomen het Product in bedrijf te stellen is de prijs inclusief inbedrijfstelling en bedrijfsvaardig opleveren van het Product op de overeengekomen plaats en inclusief alle kosten, met uitzondering van onvoorzienbare kosten ten gevolge van weersomstandigheden en met uitzondering van kosten van energie, water, materialen, grond- en hulpstoffen, en alle overige kosten ten gevolge van of bij het in bedrijf stellen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Durocan en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod aanvaardt.
2. Overeenkomsten tussen Durocan en de Opdrachtgever worden schriftelijk gesloten en vastgelegd.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de Overeenkomst bij Durocan te worden ingediend.
2. Wijziging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden dit naar de mening van Durocan toelaten en vindt pas na schriftelijke goedkeuring door Durocan plaats.
3. Durocan behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijziging, uitgevoerd op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Durocan uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Opdrachtgever vrijwaart Durocan tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verband houdende met de door Durocan ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden.
2. Tenzij anders is overeengekomen draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle Bescheiden, waarvan Durocan aangeeft dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig op de door Durocan aangegeven gewenste wijze, aan Durocan worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze Bescheiden.
3. Durocan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Durocan is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Durocan diensten ten behoeve van het te leveren/geleverde Product zal uitvoeren, zoals inbedrijfstelling of onderhoud, zorgt Opdrachtgever er voor dat Durocan op de overeengekomen data en tijden onbelemmerde toegang heeft tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en in een zodanige staat zijn dat Durocan ongehinderd de Werkzaamheden kan (laten) verrichten en (laten) voortzetten. Opdrachtgever zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a) de toegangswegen tot de werklocatie geschikt en toegankelijk zijn voor transport;
b) voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen aanwezig is. De Opdrachtgever is gehouden om overgebleven, achtergelaten (al of niet onbruikbare) materialen af te voeren;
c) afsluitbare opslagruimte voor de opslag van materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig is, zodanig dat beschadiging in welke vorm dan ook en/of diefstal niet zal kunnen plaatsvinden;
d) de medewerkers van Durocan, zodra zij op de werklocatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en, indien Durocan dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Durocan dit tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld;
e) alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde hulpmiddelen, waaronder ook de toegezonden Producten, alsmede alle voorzieningen (tijdig) aanwezig zijn, zoals (niet uitsluitend) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De door Durocan benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Verwachte energiebesparingen, die door middel van door de Durocan ter beschikking gestelde berekeningsprogramma’s worden aangegeven, zijn indicatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Compensatie in enigerlei vorm door Durocan aan de Opdrachtgever voor afwijkingen tussen verwachte en werkelijke energiebesparingskosten is uitgesloten.
6. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werklocatie of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montagekosten onverminderd het recht van Durocan om deze zaken mee terug te nemen. 7. Indien en voor zover een door Durocan geleverd Product deel uitmaakt van een grotere installatie dan wel onderdeel vormt van een door derden vervaardigde opstelling of installatie, garandeert Opdrachtgever de geschiktheid van de door Durocan geleverde Producten ten behoeve van de door Opdrachtgever gekozen oplossing of opstelling. Opdrachtgever vrijwaart Durocan voor elke aanspraak van derden, eindgebruiker daaronder begrepen, voor elke aanspraak ter zake van het eventueel niet in overeenstemming met voorschriften werken van de combinatie van apparatuur van Durocan en apparatuur afkomstig van derden. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het ontwerp, de goede werking van het geheel en de onderlinge beïnvloeding van apparatuur op elkaar.
8. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan één van bovengenoemde verplichtingen voldoet, heeft Durocan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Inschakeling derden

1. Een opdracht aan Durocan impliceert de bevoegdheid van Durocan om indien en voor zover – ter beoordeling van Durocan – een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, eventuele Werkzaamheden die zij op grond van de Overeenkomst dient te verrichten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Durocan wordt daarbij (geacht) door de Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
2. Durocan is nimmer aansprakelijk voor de door derde(n) verrichte Werkzaamheden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Durocan voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n) is uitgesloten.
3. Ingeval de Overeenkomst met zich brengt dat Durocan met meerdere door de Opdrachtgever aangestelde derden dient samen te werken, zal de Opdrachtgever een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Eén en ander geschiedt in overleg met en na instemming van Durocan .
4. Indien door Durocan of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 8 Levering

1. Tussen Partijen geldt de levertijd die schriftelijk is overeengekomen. Deze levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b) de dag van ontvangst door Durocan van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden;
c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d) de dag van ontvangst door Durocan van hetgeen volgens de Overeenkomst vóór het aanvangen van de Werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
2. De Producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in het magazijn van Durocan of op een andere tussen Partijen schriftelijk overeengekomen plaats van oplevering aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het bepaalde in artikel 6 lid 4 en artikel 6 lid 6 is voor zover relevant, van overeenkomstige toepassing.
3. De levertijd is gebaseerd op de normale werkomstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en op een tijdige levering van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden door Durocan bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Durocan vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de Werkzaamheden tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de ontstane vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Durocan ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Durocan heeft het recht in gedeelten te leveren.
5. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Durocan geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding van de Overeenkomst en op niet-nakoming van enige eigen verplichting die voor de Opdrachtgever uit de Overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 9 Risico in verband met levering

1. Vanaf het tijdstip van levering zoals bepaald in artikel 8 is het geleverde voor risico van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de afname van het Product binnen de overeengekomen levertijd is de Opdrachtgever van rechtswege, dus zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim en is Durocan gerechtigd naar haar keuze, hetzij de nog te leveren goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en betaling van de koopprijs en kosten van opslag van de Opdrachtgever te vorderen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen onverminderd de wettelijke bevoegdheid van Durocan tot verkoop (artikel 6:90 BW).

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Onverminderd hetgeen elders omtrent het risico is bepaald, blijven alle door Durocan geleverde Producten haar eigendom totdat de Opdrachtgever al het aan Durocan uit hoofde van leveringen of Werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van daaraan gerelateerde rente en kosten, volledig aan Durocan heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Durocan jegens de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Durocan. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren (behoudens indien Durocan daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever heeft gegeven). De Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Durocan veilig te stellen (daaronder wordt in ieder geval begrepen het eveneens vestigen van een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop). Voor het geval Durocan haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Durocan en door Durocan aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Durocan zich bevinden en die zaken terug te nemen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
2. Indien lid 1 van dit artikel niet uitgevoerd kan worden, dan wordt tot zekerheid van betaling van vorderingen reeds bij het tot stand komen van Overeenkomsten tot koop en verkoop op de geleverde Producten een bezitloos pandrecht ten behoeve van Durocan gevestigd. Durocan is bevoegd dit pandrecht te doen registreren.

Artikel 11 Reclame

1. De Producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende Producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht bij levering de geleverde Producten en de verpakking onmiddellijk op eventuele gebreken te controleren en eventuele gebreken terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering of – indien inbedrijfstelling is overeengekomen binnen zeven dagen na inbedrijfstelling – schriftelijk aan Durocan te melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de geleverde Producten te hebben goedgekeurd en geaccepteerd en op straffe van verval van aanspraken op garantie of herstel van deze gebreken.
3. Klachten ter zake van niet zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten bij Durocan te worden ingediend. Iedere vordering jegens Durocan verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst of levering van de Producten alsmede een garantieverplichting voor Durocan uit hoofde van artikel 13, vervalt in ieder geval door verloop, te rekenen vanaf de datum waarop Opdrachtgever kennis kreeg dan wel had kunnen krijgen van desbetreffende tekortkoming of gebrek.
4. Het is Opdrachtgever verboden om Producten die hij conform lid 2 en lid 3 van dit artikel heeft aangemeld te gebruiken, alsmede is het Opdrachtgever verboden Producten te retourneren, tenzij Durocan daar schriftelijk opdracht toe gegeven heeft.
5. De Opdrachtgever is gehouden om alle medewerking te verlenen aan Durocan bij diens onderzoek naar het gebrekkige Product, dat door de Opdrachtgever conform dit artikel is gemeld, en om eventuele instructies van Durocan op te volgen. Indien Opdrachtgever een beroep doet op een overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens onterecht blijkt te zijn, heeft Durocan het recht om de door haar bestede kosten voor onderzoek van het gebrek en anderszins bij de Opdrachtgever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.
6. Indien Durocan op grond van het onderzoek tot de conclusie komt dat er inderdaad sprake is van een gebrekkig Product, is zij slechts gehouden tot zaaksvervanging of reparatie binnen Nederland. Kosten die de normale kosten van vervanging of herstel van de Producten te boven gaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor transportkosten, reiskosten en loonkosten veroorzaakt door of toe te rekenen aan de Opdrachtgever en alle andere kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van Durocan kunnen komen. Na retournering van het vervangen/herstelde Product geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
7. Onverminderd de garantieverplichtingen van Durocan zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de Opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van Durocan uitsluiten.

Artikel 12 Betaling

1. Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen te betalen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op de door Durocan aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Het betreft hier een fatale termijn.
2. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
3. Reclamaties over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk binnen een termijn van 8 (acht) werkdagen na factuurdatum bij Durocan in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur/facturen van Durocan te hebben geaccepteerd.
4. Durocan is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke (contante) betaling te verlangen, dan wel zekerheid te eisen in een door Durocan goedgekeurde vorm voor de nakoming van de verplichting tot betaling en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Over vooruitbetalingen alsmede termijnbetalingen wordt geen rente gerekend.
5. Indien de van toepassing zijnde betalingstermijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Durocan gerechtigd vanaf de vervaldag – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – een vertragingsrente in rekening te brengen. Ten aanzien van de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, bedraagt de vertragingsrente 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente voor zover dit percentage hoger is dan de hiervoor bedongen rente, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Ten aanzien van de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (de natuurlijk persoon) is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (consumenten) rente.
6. Bij verzuim van een betaling is Durocan bevoegd de Werkzaamheden te schorsen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd een vordering van Durocan te verrekenen met een vordering die de Opdrachtgever op Durocan heeft of enige betaling op te schorten.
8. Indien Durocan invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen, met een minimum van 15% van het openstaande saldo doch tenminste € 120,-, voor rekening van de Opdrachtgever. Voor zover de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de natuurlijk persoon), maakt Durocan aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de natuurlijk persoon wordt voldaan.

Artikel 13 Garantie

1. Durocan staat jegens Opdrachtgever in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde Producten als ook voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Onder de garantie vallende gebreken zullen door Durocan worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige Product of onderdeel, zulks ter keuze van Durocan. De garantietermijn bedraagt, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vijf jaar vanaf datum van levering conform het bepaalde in artikel 8. De garantie dekt de kosten van reparatie of vervanging, volgens de navolgende staffel: tot 2 jaar vanaf de installatiedatum: 100 % vanaf het 2e jaar tot 4e jaar vanaf de installatiedatum: 80%
vanaf het 4e en 5e jaar vanaf de installatiedatum: 50%
2. Kosten van demontage van het gebrekkige Product, montage/installatie van het vervangende Product, waaronder ook kosten van arbeid, en van transport komen niet voor vergoeding in aanmerking en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3. Herstel (reparatie) of vervanging van onderdelen welke al dan niet onder garantie is uitgevoerd door Durocan zal nooit kunnen leiden tot een verlenging van de bovengenoemde garantieperiode.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg
zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, garantievoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de Opdrachtgever aan Durocan ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Durocan
toegepast. Hieronder vallen niet materialen, zaken, werkwijzen en constructies, die door Durocan zijn
geadviseerd en door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.
h. beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van fabricage-, materiaal- en/of constructiefouten in andere onderdelen.
5. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de garantievoorwaarden alleen van toepassing indien Producten door een erkend installatiebedrijf conform de wettelijke voorschriften en goed vakmanschap zijn geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden. De bewijslast met betrekking tot al het voorgaande rust op de Opdrachtgever die in dat verband verplicht is een deugdelijke administratie te voeren van de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud (daaronder begrepen het bijwerken van onderhoudsboekjes).
6. Indien Opdrachtgever aanspraak wil maken op garantie is hij verplicht om binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek hiervan melding te maken bij Durocan en Durocan in de gelegenheid te stellen van het beweerde gebrek ter plaatse kennis te nemen. Indien Durocan besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd zijn de kosten voor arbeid en alle overige bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van Durocan en transportkosten van zaken, voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Aanspraken op garantie vervallen indien de Opdrachtgever zelf een reparatie uitvoert of doet uitvoeren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Durocan.
8. Durocan is niet tot enige verplichting ingevolge de hierboven omschreven garantiebepalingen gehouden, indien en zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst met Durocan voldoet, waaronder begrepen het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
9. Het beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichtingen van Durocan ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overeenkomst met Durocan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Durocan is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Durocan of diens ondergeschikten en behoudens het bepaalde in dit artikel onder lid 1 en artikel 8 lid 5 is alle aansprakelijkheid van Durocan voor gebreken aan/in het geleverde Product en schade, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gevolgschade of bedrijfsschade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, nadrukkelijk uitgesloten.
3. In aanvulling op het in dit artikel onder lid 2 bepaalde, is Durocan ook niet aansprakelijk voor:
a) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens; en
b) beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien Durocan, zonder de montage en/of in bedrijfstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5. Aanpassing aan toelatings- en veiligheidsvoorschriften ter plaatse kan uitsluitend en alleen geschieden overeenkomstig de richtlijnen van Durocan. Opdrachtgever is zich ervan bewust, dat het zich niet houden aan de installatie- of veiligheidsvoorschriften ernstig gevaar tot gevolg kan hebben voor Opdrachtgever, gebruiker, of persoon verblijvend in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd in welk geval Durocan nimmer aansprakelijk kan worden gesteld.
6. De Opdrachtgever is gehouden Durocan te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Durocan in deze algemene voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.
7. Indien Durocan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Durocan beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Durocan gesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak op uitkering geeft, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid van Durocan beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst c.q. factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,-.

Artikel 15 Overmacht

1. Durocan is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en/of schuld van Durocan waardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan worden nagekomen doch waardoor Durocan niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Indien Durocan door overmacht verhinderd zal zijn (op normale wijze) haar verplichtingen na te komen, heeft Durocan het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht met als maximum drie maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van opschorting is Durocan bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van (geheel of gedeeltelijke) ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Durocan in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de Opdrachtgever zonder daarmee jegens Opdrachtgever schadeplichtig te worden.
3. Indien Durocan voor het ontstaan van de overmachtsituatie haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal zij gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en de Opdrachtgever zal de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1. De door Durocan uitgebrachte Offerte c.q. Aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi, schakelschema’s, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor aan Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht en moeten op eerste verzoek van Durocan direct aan haar worden teruggezonden.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de door Durocan vervaardigde werken en andere werken beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, al dan niet met inschakeling van derden, zonder toestemming van Durocan te bewerken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
3. De Overeenkomst gesloten tussen Durocan en Opdrachtgever strekt nimmer tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht door Durocan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
4. Het is Opdrachtgever zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van Durocan niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de werken van Durocan te verwijderen.

Artikel 17 Overdracht van rechten en plichten

1. Het staat Durocan vrij om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met de Opdrachtgever over te dragen aan vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.
2. Het staat de Opdrachtgever niet vrij om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Durocan aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Durocan.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Durocan en Opdrachtgever zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s- Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van Durocan om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Durocan is een merk
van Durocan b.v.

info @ durocan.com
algemene voorwaarden

trotse partner van

© 2020 Durocan

Back To Top